اثبات زوجیت

اثبات زوجیت  در جایی مطرح میشود که رابطه زوجیت دائمی قبلا به ثبت نرسیده باشد ویا در ازدواج موقت د رموارد الزامی ثبت آن یعنی باردارشدن زوجه   یاتوافق طرفین   ویاشرط شدن درعقدموقت   ثبت نشده باشد یا خواهان مدعی اثبات زوجیت موقت باشدکه منصرف از ثبت ازدواج است ،خواهان اعم از زوج وزوجه وخوانده طرف دیگر خواهد بود.

بنابراین، زن یا مردی كه مدعی رابطه زوجیت هستند، باید ادعای خود را به مدد دلایل محكم به اثبات برسانند.

نکته بسیار مهم در دعوای اثبات زوجیت این است که چون این دعوا از اهمیت زیادی برخوردار است و از نظر حقیقی دعوی پیچیده‌ای محسوب می‌شود این احتمال وجود دارد که تعیین تکلیف نهایی در مورد آن حتی چند سال طول بکشد و به دلیل اعتراض مکرر طرف مقابل، پرونده به دادگاه تجدید‌نظر استان و حتی دیوان عالی کشور فرستاده شود.

هرگونه دست‌نوشته یا هر دلیلی که وجود نوعی ارتباط میان شما و طرف مقابل را ثابت کند، می‌تواند مفید باشد
به عنوان مثال اگر طرف مقابل برای سکونت شما خانه‌ای تهیه کرده، می‌توانید از صاحبخانه بخواهید که این موضوع را شهادت دهد یا اگر سندی دال بر خرید یا اجاره خانه مزبور به نام همسرتان در دسترس دارید، آن را ارائه دهید. شهادت افرادی که از وجود این رابطه آگاه بوده‌اند نیز می‌تواند مفید باشد، پس بهتر است شهود تا حد امکان از بستگان نزدیک شما نباشند
شهادت همسایگان، دوستان یا همکاران می‌تواند بسیار مؤثر باشد. همچنین اگر برای اجرای صیغه شرعی به محضرهای شرعی یا نزد افراد روحانی رفته‌اید، می‌توانید با یافتن عاقد، گام مهمی در راه اثبات رابطه بردارید و موقعیت خود را تثبیت کنید. در هر صورت به شما پیشنهاد می‌شود در همان زمان انعقاد عقد از همسر خود بخواهید که برای ثبت ازدواج یا حداقل تنظیم یک سند عادی تحت عنوان صیغه‌نامه که مشخصات شناسنامه‌ای هر دو نفر، مدت عقد، مهریه و سایر شرایط ازدواج در آن به روشنی قید شده و به امضای شما و همسرتان و دو شاهد رسیده باشد، اقدام کنید