اجرت المثل

اجرت‌المثل از جمله حقوقی است که به ‌موجب عقد نکاح برای زوجه به وجود می‌آید و برای مطالبه آن، لزومی به ثبت آن، به عنوان شروط ضمن عقد نکاح وجود ندارد؛ و به عنوان یکی از حقوق مالی زن محسوب می‌شود. اجرت‌المثل به معنای پرداختن اجرت المثل کارهایی است که زن در خانه شوهر انجام داده است در حالی که این امور از وظایف شرعی او نبوده و برای این کار قصد تبرع (مجانی بودن) نیز نداشته باشد. برای مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت، دادگاه خانواده صالح به رسیدگی است نکته‌ای که در اینجا باید مورد بررسی قرار داد، این است که در صورت فوت شوهر، اجرت‌المثل مانند دیگر حقوق مالی زن همچون مهریه، نفقه گذشته و… قابل مطالبه است.