امور قراردادها

مطمئنا عقود و قراردادها با توجه به شرایط کنونی جوامع جزء مهمترین مباحث حقوقی می باشد.

بر اثر عقد میان دو طرف، یک رابطه حقوقی برقرار می­شود و طرفین با توجه به موضوع قرارداد نسبت به یکدیگر باید تعهداتی را انجام دهند.

درتعریف قرارداد یا عقد باید گفت زمانی که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن­ها قرار گیرد،قرارداد یا عقد برقرار می گردد و این قراردادها در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.