امور ملکی

امروزه بسیاری از دعواها و اختلافات مربوط به شکایاتی است که مربوط به سند ملک و مشکلات پیش آمده در مورد ملک است. یکی از موضوعاتی که اهمیت بسیاری دارد، آشنایی کامل یا انواع سند و قوانین ملکی است. که با توجه به تغییرات جامعه مدام در حال تغییر میباشد.

دعاوی حقوقی : الزام به تنظیم سند رسمی ، الزام به ایفای تعهد، الزام به اخذ پایان کار،الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، کلاهبرداری، جعل سند، تصرف عدوانی، وممانعت از حق، خلع یدوتقسیم اراضی املاک مشاع و دعاوی کیفری مثل فروش مال غیر، اینها دعاوی هستند که در بخش مسکن و ملک امکان دارد برای هر کسی پیش بیاید و برای رسیدگی به آن باید از افراد متخصص مدد گرفت.