تغییر فامیلی فرزند خوانده

یکی از سوالات رایج در مورد اسم و فامیلی فرزند خوانده است که با توجه به اینکه طبق قانون جدید زنان مجرد که به هر علت ازدواج نکرده اند در صورت داشتن تمتع مالی می توانند فرزندی را از بهزیستی به سرپرستی بگیرند.یا ممکن است طبق آنچه در عرف و رویه معمول است زوجینی که صاحب فرزند نمی شوند از طریق بهزیستی اقدام به قبول سرپرستی فرزندی نمایند که در هر دو حالت بعد از سپری شدن مراحل قانونی و در نهایت صدور حکم سرپرستی در حالت اول نام خانوادگی مادر مجرد به فرزند اعطا می شود و در زوج های سرپرست هم نام خانوادگی مرد به فرزند داده خواهد شد.