تقاضای کاهش سن

با توجه به حجم بالای تقاضای کاهش سن به دلایل مختلف مانند استخدام و … انجام اینکار اصولا به موجب ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها مصوب سال 1367 مجلس شورای اسلامی تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است . به موجب تبصره همین ماده اشخاص می توانند در صورتی که سن واقعی آنان با تاریخ تولد مندرج در اسناد سجلی شناسنامه بیش از 5 سال اختلاف داشته باشد ، اصلاح تاریخ تولد خود را درخواست کنند و البته قابل عنایت است که این تبصره هم به کاهش هم به افزایش سن اشاره دارد. هرچند که عموما افزایش سن بسیار نادر می باشد.