توقیف اموال

توقیف اموال اصولا در خصوص اموال شخصی که بدهکار بوده و از پرداخت بدهی خود امتناع ورزیده و با صدور حکم قضایی صورت میگیرد، و اصولا بازداشت اموال شخصی است که حکم به ضرر او صادر شده است.

توقیف اموال دو نوع میباشد.

  1. توقیف تآمینی :

در بسیاری از موارد ممکن است که طلبکار بیم این را داشته باشد که به محض طرح دعوا در محاکم و متعاقبا متوجه شدن طرف دعوا از این موضوع سبب شود تا خوانده اموال خود را به دیگری منتقل کند که راهکار پیش بینی شده جهت جلوگیری ار تضرر حق طلبکار توقیف احتیاطی یا توقیف تآمینی میباشد که با رعایت تشریفات و قواعد مربوط به خود انجام می یابد.

  1. توقیف اجرایی : ه

طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، همین که اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد، او موظف است ظرف 10 روز، مفاد آن را اجرا کند. اما ممکن است که در مهلت تعیینی محکوم علیه هیچ اقدامی جهت پرداخت محکوم به انجام ندهد که در این صورت محکوم له مطابق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی می تواند درخواست نماید تا معادل محکوم به، از اموال محکوم علیه توقیف شود. که به این توقیف اجرایی گفته میشود.