جرایم رایانه ای

امروز با توسعه و پیشرفت تکنولوژی و استفاده از اینترنت و وسایل الکترونیکی و حضور افراد در فضاهای مجازی ، ایجاد کسب وکار در این فضا، شکل گیری روابط اجتماعی در آن و همچنین انجام معاملات تجاری از طریق آن باعث شده تا فضا محیطی برای سوء استفاده برخی از افراد سود جو شود. از این رو قانونگذار اقدام به وضع قوانینی در این زمینه کرده است. جرم رایانه ای جرمی است که با استفاده از فناوری کامپیوتری رخ دهد ، ازجمله بدست آوردن اطلاعات شخصی دیگران مصادیق جرم رایانه ای در قانون تعریف شده است هر چند به نظر می رسد کافی نباشد و انواع جرم رایانه ای دیگری را هم بتوان به آن افزود. با توجه به اینکه جرایم رایانه ای از جمله جرایم ظهور پیدا کرده در عصر حاضر می باشند. شناسایی و مداخله و دفاع در آنها نیازمند تبحر خاص می باشدلذا بهتر است در این امور به جهت احقاق حقوق فرد از افراد آگاه و دانا به قوانین کمک بگیریم.