جعل اسناد

جعل کردن در لغت به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قرار دادن و ایجاد کردن آمده است. در تقسیم بندی حقوق کیفری جعل تقسیم شده است به جعل مادی و مفادی (معنوی) به طور کلی هر گونه دست بردن در اسناد عادی یا رسمی که با اراده یک یا چند نفر تنظیم شده باشد، جعل اسناد گفته میشود.دست بردن و تغییر اعم از هر نوع عملی است که معنا و محتوای سند را تغییر دهد. ساختن سند خودازبارزترین مصادیق جعل است.صرف جعل اسناد به تنهایی خود جرم است و استفاده از آن چه توسط سازنده و یا فرد دیگری خود جرم مستقلی محسوب می شود و به آن استفاده از سند مجعول یا جعلی گفته میشود.