خانه فساد

تاسیس و دایر کردن خانه فساد در قانون جرم است. خانه فساد محلی است که فساد و فحشا در آن شکل میگیرد. فحشا به معنای زنا و فساد مشتمل بر سایر اعمال منافی عفت و اخلاق حسنه است و تشخیص آن بر عهده دادگاه میباشد.

تاسیس و اداره هر محلی که در آن شرایط و امکانات انجام و گسترش اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی فراهم باشد.

 انجام و تشکیل خانه فساد از جمله جرائم کیفری بوده و دادگاه ها ی کیفری صلاحیت رسیدگی به آن را دارند.