دعاوی خانواده

پس از انعقاد عقد نکاح فی مابین زوجین ،یکسری حقوق وتکالیف به عهده هر یک از آنها قرار میگیرد که در صورت عدم انجام آنها دعاوی تحت عنوان دعاوی خانواده مطرح میگردد. هم چنین زمانی که زن و شوهر صاحب فرزند می شوند چون جزء روابط خانوادگی قرار می گیرد دعاوی همچون حضانت و ملاقات طفل امکان طرح آن وجود دارد که در حیطه دعاوی خانوادگی قرار می گیرد؛ لذا تنها دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چنین دعاوی دارند. اهمیت چنین دعاوی از نظر قانون گذار به درجه ای بوده است که علاوه بر مواد مرتبط که در قانون مدنی بدان اشاره شده است، قانون تحت عنوان قانون حمایت خانواده در تاریخ 9/12/1391 به تصویب مجلس رسیده است که در چنین پرونده هایی در محاکم لازم الرعایه می باشد. ماده 4 این قانون در خصوص صلاحیت دادگاه های خانواده نسبت  به دعاوی که قابلیت طرح و رسیدگی در چنین محاکمی دارد سخن به میان آورده است که منحصر به 18 مورد است که در ذیل بدان اشاره خواهد شد.

1-نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن ( مانند استرداد هدایای این دوران) 2- نکاح دائم ، نکاح موقت و اذن در نکاح 3- شروط ضمن عقد نکاح 4- ازدواج مجدد 5- جهیزیه 6- مهریه 7- نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زناشویی 8- تمکین ونشوز 9- طلاق، رجوع ،فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و استعفای آن 10- حضانت و ملاقات طفل 11- نسب ( اثباتت ونفی آن) 12- رشد ،حجر و دفع آن 13- ولایت قهری ،قیمومت ، امور مربوط به امین و ناظر امین اموال ،مهجوران و وصایت در امور مربوط به آنان 14- نفقه اقارب 15-امور راجع به غایب مفقود الاثر 16- سرپرستی کودکان بی سرپرست 17- اهدای جنین 18- تغییر جنسییت

رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد؛ طبق ماده 10 قانون فوق دادگاه در جهت صلح و سازش می تواند به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر تا دو بار جلسه رسیدگی را به تاًخیر بیندازد، یکی از مواد مهم این قانون ، ماده 12 می باشد که اشاره می کند: در دعاوی خانوادگی زوجه می تواند در محل سکونت خود نیز اقامه دعوی نماید مگر خواسته اش مطالبه مهریه غیر منقول باشد که قاعدتاً در محل وقوع ملک مطرح و دعوی می بایست صورت گیرد.

اهم موضوعاتی که در دادگاه خانواده مطرح می گیرد و مبتلا به امروزه می باشد.

دعاوی مربوط به طلاق / نفقه / مهریه/ اجرت المثل ایام زوجیت / ملاقات و حضانت طفل می باشد که در خصوص موارد فوق توضیحات تکمیلی در ذیل ارائه می گردد:

دعاوی خانواده

طلاق:

خدمات خانواده

 دعوای طلاق هم از طرف زوج و هم از طرف زوجه قابلیت طرح دارد هم چنین از طرف هر دوی ایشان به صورت طلاق توافقی

طلاق از سوی زوج:

بدون ارائه دلیل معمولاً صورت می گیرد و ثبت این دلایل موکول به تاًدیه حقوق مالی زوجه است ( اعم از مهریه ، نفقه ، جهیزیه و اجرت المثل )

در این نوع دعوی دادگاه اقدام صدور گواهی عدم امکان سازش میکند، که البته تشریفات ارجاعی امر به داوری نیز حتماً می بایست صورت گیرد ،داور می بایست از سوی زوج معرفی گردد. چنین شخصی قانوناً می بایست متاًهل و حداقل سی سال سن داشته باشد و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی باشد که اگر زوج مبادرت به تعین داور نکند دادگاه رأساً یا به درخواست مبادرت به تعیین داور می نماید.

گواهی عدم امکان سازش که پیش تر به آن اشاره شده مدت اعتبار آن جهت ارائه به دفتر ازدواج وطلاق جهت ثبت آن سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است و پس از  سه ماه از درجه اعتبار ساقط می گردد.

طلاق از سوی زوجه:

زوجه جهت اثبات ادعای خود در جهت مطلقه نمودن خود  می بایست موارد عسر و حرج را در دادخواست قید نموده و دلایلی جهت اثبات آن ارائه نماید ، موارد عسر و حرج به صورت تکمیلی در ماده 1120 قانون مدنی آمده است؛ مواردی همچون اعتیاد زوج، ضرب و شتم و سوء رفتار مستمر زوج، محکومیت قطعی زوج به حبس 5 سال یا بیشتر، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج به مدت 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در یک سال، ابتلا زوج به بیماری های غیر قابل درمان و یا صعب العلاج روانی و مواردی که دادگاه با توجه به دلائل ارئه شده از سوی زوجه می تواند عسر و حرج را ابراز کند. در این نوع طلاق نیز شرط وجود داور در نظریه وی در جهت صدور راًی الزامی است؛ دادگاه در این نوع طلاق حکم به الزام زوج به طلاق ویا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

طلاق توافقی:

به توافق زوجین رسیده است چنین طلاقی و زوج و زوجه در خصوص حقوق مالی اعم از مهریه /نفقه/ جهیزیه به توافق رسیده اند و معمولاً در چنین طلاقی داوری وجود ندارد ولی قبل از ثبت این نوع طلاق در دادگاه ( قبل از صدور راًی ) حتما بایستی زوجین به مراکز مشاوره خانواده مراجعه نمایند ، این مراکز زیر نظر بهزیستی تهران فعالیت دارد ، جلسات مشاوره در بازه زمانی 45 روزه در 1 یا 5 جلسه انجام خواهد شد. پس از اخذ گواهی عدم انصراف طلاق دادخواست طلاق به دادگاه ارسال خواهد شد. در این نوع طلاق هم دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می نماید و اعتبار آن نیز به مدت 3 ماه می باشد.

مهریه:

 مهریه با توجه به تنظیم سند نکاح در دفتر ازدواج و طلاق سند رسمی محسوب میشود و به جزء دادگاه خانواده از طریق اداره ثبت اجرای اسناد رسمی نیز قابلیت طرح را دارد. در چنین دعوی زوجه طبق میزان مهریه مندرجه دادخواست خود را تقدیم می دارد، در چنانچه اموالی از زوج معرفی نماید( من جمله  اتومبیل، ملک و  یا حساب کافی و اموال دیگر…) دادگاه مبادرت به توقیف آن می نماید و از محل توقیف آن مهریه قابل وصول می باشد؛ این نکته را نیز در نظر داشته باشید با توجه به میزان مهریه و صلاحیت دادگاه خانواده، چنانچه میزان آن کمتر از بیست میلیون تومان باشد شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. مهریه در هر صورت به زوجه تعلق پیدا می کند حتی پس از مرگ زوج نیز از اموال وی( از طریق وراث) قابل وصول است.

خدمات دعاوی خانواده

نفقه:

نفقه

 نفقه زوجه چه معوقه و چه جاریه قابلیت مطرح شدن از سوی زوجه را دارد ؛ دراین خصوص کارشناس دادگستری با توجه به ملاک های زندگی زوجه و شرایط وی نفقه ماهیانه را مشخص مینماید و زوجه مستحق دریافت آن می باشد. عدم پرداخت نفقه با وجود استطاعت مالی زوج و پی بردن این مهم یکی از موارد عسر وحرج زن در جهت دادخواست طلاق نیز می تواند باشد.

اجرت المثل ایام زوجیت:

در این خصوص زوجه باید اثبات نماید که در منزل کارهایی انجام داده که وظیفه او نبوده، قصد تبرعی (رایگان) نداشته و به دستورشوهرانجام داده است. میزان آن با توجه به نظریه کارشناس دادگستری، ملاک هایی هم چون شاغل بودن و نبودن زوجه / فرزند داشتن یا نداشتن وی /سال های زندگی مشترک و.. تعیین میشود.

اجرت المثل ایام زوجیت

ملاقات و حضانت طفل:

ملاقات و حضانت طفل

حضانت اطفال ( دختر و پسر تا 7 سالگی با مادر است و پس از آن باتوجه به مصلت دادگاه تصمیم می گیرد.) کسی که حق حضانت به عهده ی وی است ، می بایست شرایط ملاقات طفل را برای طرف دیگر مهیا نماید که در صورت عدم انجام آن ضمانت اجرای کیفری نیز همراه دارد.
مبحث ضمانت و ملاقات طفل پیش از طلاق نیز می تواند مطرح گردد آن هم موردی که زوجین بنابر هر دلایلی جدا از یکدیگر زندگی می کنند.

باتوجه به حجم پرونده های چنین دعاوی در تهران؛ با توجه به مناطق شهرداری دراین مجتمع قضایی می بایست دعاوی خانواده مطرح گردد:
1-مجتمع قضایی خانواده یک : مناطق 10-11-12-14-15-16-17-18-19
2- مجتمع قضایی خانواده دو: مناطق 1-2-3-6
3—مجتمع قضایی شهید صدر: منطقه 7
4- مجتمع قضایی شهید باهنر: مناطق 4-8-13
5- مجتمع قضایی شهید مفتح : مناطق 5-9-21-22

موسسه حقوقی علم و اندیشه رسام توسط بهترین وکلای مدافع به صورت تخصصی آمادگی ارائه مشاوره و خدمات به شما در سراسر ایران را دارد.

برخی از موضوعات مطرح دعاوی خانواده عبارتند از :

موسسه حقوقی علم و اندیشه رسام توسط بهترین وکلای مدافع به صورت تخصصی آمادگی ارائه مشاوره و خدمات به شما در سراسر ایران را دارد.