داوری وصیت

داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به توافق خود انتخاب می‌کنند .

انتخاب داوری برای حل و فصل اختلافات کم هزینه بوده و الزامی به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پروسه اداری نیست.

علاوه بر آن، بررسی موضوع از سوی داوران راحت‌تر و نتیجه آن نیز بهتر است.

وصیت جزء مواردی است که قانون ارجاع به داوری را در آن پیش بینی کرده ولی قابل ارجاع به شورا نیست.