درگیری با مامور در حالت مستی

از آنجایی که مامورین در حیطه قانون و برابر آن عمل می نمایند تمرد از آنان و هرگونه مقاومت و توهین و ضرب و شتم یا جرح مامور جرم بوده و مستوجب مجازات است چنانچه فردی از فرمان مامور قانون تمرد نماید مرتکب جرم شده و مجازات می شود حال آنکه هرگاه این تمرد همراه با توهین و ضرب و جرح باشد علاوه بر آن به مجازات دیه هم محکوم می شود و بدتر از آن اینکه این ضرب و جرح در حالت مستی و به بهانه آن انجام شود نیز علاوه بر مجازات های فوق به مجازات ناشی از شرب خمر نیز محکوم می گردد.  

تاسیس و اداره هر محلی که در آن شرایط و امکانات انجام و گسترش اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی فراهم باشد.

 انجام و تشکیل خانه فساد از جمله جرائم کیفری بوده و دادگاه ها ی کیفری صلاحیت رسیدگی به آن را دارند.