دعاوی مربوط به فرزند

بخشی از دعاوی دادگاه خانواده را بحث نگهداری، ملاقات و حضانت فرزند بعد از طلاق والدین تشکیل می دهد. ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگهداری اطفال را تا زمان رشد هم حق و هم تکلیف غیر قابل اسقاط والدین دانسته است. بر همین اساس این والدین هستند که مکلفند و حق دارند حضانت و سرپرستی اطفال خود را عهده دار شوند؛ مگر در صورت فوت و یا آن که قانون تشخیص دهد بنا به مصلحت کودک هیچ یک از پدر و مادر صلاحیت نگهداری از فرزندشان را ندارند که در این صورت قانون حضانت طفل را به شخص ثالثی واگذار می کند
در بحث فرزندان نفقه و ملاقات فرزند و مباحث دیگر مرتبط با فرزند قوانین پیش بینی شده ای وجود دارد که بهتر است در هر مورد از راهنمایی وکیل متخصص در این امر بهره بگیرید