زنا

زنا به معنی آمیزش از راه نامشروع است به عبارت دیگر نزدیکی بین زن و مرد بدون ازدواج می باشد یعنی چنانچه زن و مرد بی آنکه عقد دائم یا موقت نمایند و صیغه بخوانند با هم نزدیکی و دخول نمایند در غیر اینصورت و چنانچه دخول صورت نگیرد به آن زنا نمی گویند .در صورت پیشنهاد صادر کننده حکم بدوی قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم یا بینه ثابت شده باشد موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است  در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک است.