سایر خدمات کیفری

از جمله خدمات کیفری دیگری که ممکن است به صورت هر دعوای تدافعی بین افراد اتفاق بیافتد می‌توان به توهین و افترا و ضرب و جرح عمدی اشاره کرد که مقابل آنها می توان اعاده حیثیت و دیه را مطرح کرد که به جهت رسیدن به حقوق باید اطلاعات حقوق کافی را دانسته و نسبت به قوانین وضع شده آگاهی داشت.