شرب خمر

شرب خمر از جمله دعاوی کیفری می باشد اصطلاحا به معنای شرابخواری است.تقریبا تمام اعمالی که در رابطه با جرائم مشروبات الکلی امکان وقوع آن وجود دارد جرم است و مجازات دارد. این جرائم به دو دسته ی حدی و تعزیری تقسیم می شود. حمل، نگهداری، عرضه و فروش و … جرائم تعزیری و نوشیدن جرائم حدی است و این جرائم چنانچه مشهود باشند فورا قابل تعقیب از سوی ضابطان دادگستری است.

تاسیس و اداره هر محلی که در آن شرایط و امکانات انجام و گسترش اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی فراهم باشد.

 انجام و تشکیل خانه فساد از جمله جرائم کیفری بوده و دادگاه ها ی کیفری صلاحیت رسیدگی به آن را دارند.