درگیری با مامور در حالت مستی

ضرب و جرح در قانون به معنای آسیب رساندن به دیگران به لحاظ جسمی(کتک زدن در معنای عامیانه) می باشد.که خلاف قانون بوده و مجازات معینی بستگی به شدت و میزان آن در قانون وجود دارد.عده ای از افراد به دلیل مصرف مشروبات الکلی و خارج شدن از حالت عادی اقدام به ضرب و جرح دیگران مینمایند که این موضوع نه تنها رافع مسئولیت ایشان نمی باشد بلکه مرتکب ، علاوه بر مجازات ضرب و جرح به مجازات مست بودن نیز محکوم می گردد. جرم مذکور از جمله جرائم کیفری تعزیری است.