طلاق

طلاق از جمله دعاوي مي باشد که زوجين بايد با مراجعه به دادگاه صلاحیت دار نسبت به طرح آن اقدام كنند طرح دعواي طلاق از طرف هريك از زوجين نياز به دليل قانوني مختص خود دارد كه بهتر است قبل از هر اقدامي با وكلاي متبحر مشورت شود در قانون ايران حق طلاق به زوج داده شده و زوج مي تواند هر زماني با پرداخت مهريه همسر خود را طلاق دهد اما درخواست طلاق از طرف زوجه نيازمند دليلي مي باشد كه زوجه را دچار عسر و حرج كرده و شرايط زندگي را براي او غير ممكن كند