عسر و حرج

از لحاظ لغوی عسر به‌ معنای سختی و دشواری و حرج به‌معنای تنگنا است. در صورتی که یک شخص موظف به انجام یا ترک کاری باشد ولی در مورد او عسروحرج تحقق پیدا کند، این عسروحرج موجب می‌شود که آن تکلیف از عهده‌ی فرد ساقط شود،یعنی از گردن او برداشته شود یکي از مواردي که زن با اثبات آن در دادگاه مي تواند طلاق بگيرد، عسر و حرج است طبق ماده 1130 قانون مدني ايران: در صورتي که دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاکم شارع مراجعه و تقاضاي طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را مجبور به طلاق نمايد و در صورتي که اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده مي شود مواردی مانند ترک زندگی خانوادگی توسط زوج (شوهر) حداقل به مدت ۶ ماه متوالی و یا ۸ ماه متناوب در مدت یک سال بدن عذر موجه، اعتیاد او به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای اعتیاد لازم بوده است و محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال هم از مواردی است که اگر زندگی را برای زوجه با سختی غیرقابل‌تحمل مواجه نماید، می‌تواند از همین طریق برای طلاق خود اقدام نماید.