غیر زنا

چنانچه زن و مردی که به سن بلوغ رسیده اند صیغه شرعی بین آن ها جاری نباشد و مرتکب اعمالی مادون زنا شوند مرتکب جرم رابطه نامشروع می شوند که از جمله جرائم غیرقابل گذشت بوده و با گذشت شاکی نیز از بین نمی رود . رابطه نامشروع غیر زنا به معنای رابطه جنسی نبوده و معاشرت بین دو نفر نیز ممکن است رابطه نامشروع باشد و مجازات آن 99 ضربه شلاق تعزیری است  فرد می تواند با در دست داشتن مدارک ضمن مراجعه به وکیل اقدام به طرح شکایت کیفری نماید.