قتل و آدم ربایی

ربایش انســانها نیز یکی از مهمترین جرائم علیه اشخاص است. این جرم از عمده ترین جرائم علیه آزادی اشــخاص میباشــد و شــاید بتوان گفت بعد از قتل، مهمترین جرم علیه اشخاص و حیثیت معنوی، آدمربایی اســت که در جوامع مختلف بشــری کم و بیش شیوع داشته و با گذشت زمان و پیشرفت در صنعت و تکنولوژی نحوه ارتکاب این جرم هم تغییر یافته اســت. امروزه این جرم به عنوان یک بزه بین المللی شــناخته شــده است مطابق قانون 2شرط مهم برای تحقق آدم ربایی وجود دارد که عبارت است از منتقل کردن دیگری از مکانی به مکان دیگر و رضایت نداشتن شخص ربوده شده همچنین قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب1392 جرم قتل را به سه گروه عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم نموده است