مزایده

از نظر لغوی مزایده یعنی در معرض فروش گذاشتن چیزی به نحوی که هر خریداری که قیمت بیشتر پیشنهاد کرد ، به وی فروخته شود.( لغت نامه معین)

اما از نظر حقوقی در واقع مزایده نوعی معامله و فروش اموال اعم از منقول و غیرمنقول ، اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می باشد که با رعایت اصول و قواعدی به انجام می رسد. اصولا مزایده با قیمت پایه و اولیه ای که رعایت ساختار قانونی آن به آن ارزش حقوقی و قانونی می بخشد.

اصولا مزایده با قیمت پایه و اولیه ای که از طرف کارشناسی رسمی دادگستری اعلام می گردد و خریداران با رعایت تشریفات قانونی ؛ اقدام به ارائه قیمت پیشنهادی خود در خصوص مال مورد نظر می نماید و فروشنده اقدام به انتخاب بالاترین قیمت پیشنهاد شده می نماید.