منافی عفت

هر عملی که به امور جنسی مربوط باشد و براساس عرف و احساسات عموم شرم آور باشد و قانون آن را جرم شمرده باشد مانند هتک ناموس( مواقعه) و یا توزیع مطبوعات خلاف عفت و یا جرائمی از این قبیل که عفت مجنی علیه را جریحه دار کند و قصد نتیجه هم وجود داشته باشد رابطه نامشروع منافی عفت است . اگر عمل منافی عفت با اکراه همراه باشد اکراه کننده تعزیر می شود. این جرم از جرائم کیفری تعزیری می باشد و در صورت اثبات مجازات تعزیری تا 99 ضربه شلاق دارد. شخص مرتکب می تواند با مراجعه به وکیل دادگستری از جمله دفاعیات مستدل بهره گیری نماید چرا که برابر قانون احراز و اثبات آن نیازمند دلالیل معتبری است.