مهریه

مهریه دینی است که ممكن است عندالمطالبه یا عندالاستطاعه باشد ولی در هر صورت به محض وقوع عقد ازدواج در ملکیت زن قرار میگیرد و زن هر زمانی می تواند پرداخت ان را از زوج تقاضا کند چنانجه این مهر عندالمطالبه باشد زوجه مي تواند ان را مطالبه کرده و زوج موظف به پرداخت مي باشد اما چنانچه عند الاستطاعه باشد زوجه باید ثابت کند که زوج توانایی پرداخت و استطاعت مالی براي پرداخت رو دارد انواع دیگری از مهریه در قانون ایران موجود است از جمله مهر المتعه و…که در عامه کاربرد کمتری دارند