چک

چک امروز یکی از مهم ترین اسناد تجاری محسوب می شود و نقش بسیار مهمی در نظام اقتصادی هر کشوری ایفا می کند و یکی از پرکاربردترین ابزار پرداخت در معاملات به حساب می آید. در ایران قریب به 40 تا 50 درصد پرداخت ها از طریق چک انجام می شود و مطابق ماده 310 قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید که در قانون انواع چک ها تعریف شده است که عبارت است از:

چک عادی: در این چک صاحب حساب از دارایی خود نزد بانک، چکی را در وجه شخص یا حامل صادر می کند که برای نقد کردن این نوع چک حتما باید به شعبه بانکی که چک توسط آن صادر شده است مراجعه کنید.

چک تایید شده یا گواهی شده: چک تایید شده یا گواهی شده در واقع چک عادی است که بانک محال علیه پرداخت وجه آن را تایید می نماید.

چک تضمین شده: چک تضمین شده توسط بانک و به درخواست مشتری صادر می شود و پرداخت آن توسط بانک تضمین می شود.

چک مسافرتی : این چک توسط بانک صادر و وجه آن در شعب همان بانک توسط نمایندگان و کارگزاران بانک قابل دریافت است.